گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی، واحد علم سنجی

آدرس : معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین

بلوار شهید بهشتی، فرعی مودت

کدپستی : 13911/34156

تلفن تماس:  02833357039 داخلی 2666
پست الکترونیک :     sci@qums.ac.ir


گروه دورانV6.0.9.0