دوران

لطفا صبر کنید ...

شهرزاد غلامی

مسئول علم سنجی

  • تحصيلات : دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی

شهرزاد غلامی

مسئول علم سنجی

  • پست الکترونیکی : sci.qums.ac.ir

مهسا جفت یار

کارشناس علم سنجی

  • تحصيلات : کارشناسی بهداشت عمومی

مهسا جفت یار

کارشناس علم سنجی

  • پست الکترونیکی : sci.qums.ac.ir

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0