• بررسی ویژگی های شناختی کاربران در حین تعامل با نظام‌های اطلاعاتی
 • ارزیابی ترجمان دانش جایگاه، نقش و تاثیر آن بر کیفیت برونداد پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی
 • بررسی مولفه‌های (اعم از فرهنگی، روانشناختی، جامعه شناختی، فناورانه، رفتاری و ...) دخیل در تعامل انسان و اطلاعات
 • تحلیل رفتار و تصور کاربران وب در استفاده از نظام‌های مختلف بازیابی اطلاعات 
 • شناسایی و تحلیل ماهیت، رویکرد، ساختار و کارکرد رفتار اطلاع‌ یابی و بازیابی اطلاعات مشارکتی
 • تحلیل و ارزیابی رفتار اطلاعاتی جامعه دانشگاهی علوم پزشکی در شبکه های اجتماعی
 • شناخت عوامل اثرگذار بر نگرش و انگیزش پژوهشگران (اعضای هیئت علمی و ...) در فعالیت علمی و پژوهش و تولید علم (آیین نامه ، انگیزه مادی ، فضای اجتماعی و...)
 • نقش شاخص‌های کمی و کیفی مرتبط با ارزشیابی پژوهش در ارتقاء اعضای هیآت علمی دانشگاه‌ و ایجاد سازگاری شاخص ها با نظام پژوهشی ایران
 • ارائۀ راهکارهایی برای توسعۀ شیوه‌های سنجش و ارزیابی اثربخشی پژوهشی پژوهشگران و دانشگاه‌ها در محیط مجازی
 • حق مولف در کتابخانه های دیجیتال (جنبه های حقوقی، اقتصادی، فنی، مدیریتی)
 • امکان سنجی و به کارگیری فناوری های جدید در  کتابخانه های دیجیتال دانشگاه های علوم پزشکی
 • بررسی رایانش ابری و پدآفند غیرعامل در  کتابخانه‌های دیجیتال
 • نقش و جایگاه کتابخانه ملی در تدوین استانداردهای فناوری های امنیت محتوا کتابخانه‌های دیجیتال
 • دسترسی آزاد به اطلاعات و رعایت قوانین مرتبط با حقوق مالکیت فکری در کتابخانه‌های دیجیتال
 • بررسی کیفیت دیجیتال سازی منابع و الزامات آن در دانشگاه علوم پزشکی
 • کاربرد فناوری های مبتنی بر موبایل در کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی
 • ارزشیابی منابع و نظامهای اطلاع رسانی و کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی
 • اطلاع درمانی و حوزه های وابسته( سواد سلامت، سواد الکترونیک سلامت، کتاب درمانی،وب درمانی و ...)
 • دانش، مهارتها و توانایی نیروی انسانی در خصوص مدیریت منابع دیجیتالی
 • واکاوی وضعیت کاربست مدیریت دانش در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی
 • تحلیل وضعیت سامانه‌های مدیریت اطلاعات پژوهشی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی
 • امکان سنجی استقرار و توسعه طرح توسعه پایدار در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی  با رویکرد کتابخانه های سبز
 • ارزیابی و تحلیلی مهارتهای سواد اطلاعاتی پژوهشگران در حوزه های موضوعی علوم پزشکی
 • سرقت علمی و شناخت و نقد عوامل ساختاری اثرگذار بر آن
 • اقتصاد اطلاعات و جریان شناسی تولید، توزیع و مصرف اطلاعات
 • شناسایی، بررسی و پیاده‌سازی مؤلفه‌های توسعه پایدار در کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی
 • بررسی مدل‌های خرید و سازماندهی منابع الکترونیکی در کتابخانه‌ها
 • بررسی سواد اطلاعاتی اعضای هیات علمی و ماهیت تأثیر شیوه های آموزشی بر آن
 • چالشهای رویکردهای کنونی در ارزشیابی علم و فناوری در دانشگاه علوم پزشکی(در سطوح محققان)

 دریافت اولویت های پژوهشی گروه  اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0