تماس با ما

 گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی، واحد علم سنجی

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین

بلوار شهید بهشتی، فرعی مودت

کدپستی 13911/34156

کارشناس: نسیم شمس

تلفن تماس: 02833357039، داخلی 2653