شاخص CiteScore مربوط به مجلات نمایه شده در بانک اطلاعاتی Scopusاست که از نظر محاسباتی شبیه به Impact Factor بوده ولی بازه زمانی مربوط به محاسبه تعداد مقالات در آن 3 ساله است. بدین مفهوم که برای محاسبه شاخص CiteScore سال 2016، تعداد استنادات دریافتی مجله در سال 2016 بر تعداد مقالات منتشرشده مجله در 3 سال قبل از آن تقسیم می‌شود.
 

 وضعیت مجلات علوم پزشکی کشور بر حسب مقادیر citeScore در سال 2016
 

گزارش جامع علم سنجی در سال 2019