اولویت های پژوهشی گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
 1. بررسی ویژگی های شناختی کاربران در حین تعامل با نظام‌های اطلاعاتی
 2. ارزیابی ترجمان دانش جایگاه، نقش و تاثیر آن بر کیفیت برونداد پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی
 3. بررسی مولفه‌های (اعم از فرهنگی، روانشناختی، جامعه شناختی، فناورانه، رفتاری و ...) دخیل در تعامل انسان و اطلاعات
 4. تحلیل رفتار و تصور کاربران وب در استفاده از نظام‌های مختلف بازیابی اطلاعات 
 5. شناسایی و تحلیل ماهیت، رویکرد، ساختار و کارکرد رفتار اطلاع‌ یابی و بازیابی اطلاعات مشارکتی
 6. تحلیل و ارزیابی رفتار اطلاعاتی جامعه دانشگاهی علوم پزشکی در شبکه های اجتماعی
 7. شناخت عوامل اثرگذار بر نگرش و انگیزش پژوهشگران (اعضای هیئت علمی و ...) در فعالیت علمی و پژوهش و تولید علم (آیین نامه ، انگیزه مادی ، فضای اجتماعی و...)
 8. نقش شاخص‌های کمی و کیفی مرتبط با ارزشیابی پژوهش در ارتقاء اعضای هیآت علمی دانشگاه‌ و ایجاد سازگاری شاخص ها با نظام پژوهشی ایران
 9. ارائۀ راهکارهایی برای توسعۀ شیوه‌های سنجش و ارزیابی اثربخشی پژوهشی پژوهشگران و دانشگاه‌ها در محیط مجازی
 10. حق مولف در کتابخانه های دیجیتال (جنبه های حقوقی، اقتصادی، فنی، مدیریتی)
 11. امکان سنجی و به کارگیری فناوری های جدید در  کتابخانه های دیجیتال دانشگاه های علوم پزشکی
 12. بررسی رایانش ابری و پدآفند غیرعامل در  کتابخانه‌های دیجیتال
 13. نقش و جایگاه کتابخانه ملی در تدوین استانداردهای فناوری های امنیت محتوا کتابخانه‌های دیجیتال
 14. دسترسی آزاد به اطلاعات و رعایت قوانین مرتبط با حقوق مالکیت فکری در کتابخانه‌های دیجیتال
 15. بررسی کیفیت دیجیتال سازی منابع و الزامات آن در دانشگاه علوم پزشکی
 16. کاربرد فناوری های مبتنی بر موبایل در کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی
 17. ارزشیابی منابع و نظامهای اطلاع رسانی و کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی
 18. اطلاع درمانی و حوزه های وابسته( سواد سلامت، سواد الکترونیک سلامت، کتاب درمانی،وب درمانی و ...)
 19. دانش، مهارتها و توانایی نیروی انسانی در خصوص مدیریت منابع دیجیتالی
 20. واکاوی وضعیت کاربست مدیریت دانش در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی
 21. تحلیل وضعیت سامانه‌های مدیریت اطلاعات پژوهشی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی
 22. امکان سنجی استقرار و توسعه طرح توسعه پایدار در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی  با رویکرد کتابخانه های سبز
 23. ارزیابی و تحلیلی مهارتهای سواد اطلاعاتی پژوهشگران در حوزه های موضوعی علوم پزشکی
 24. سرقت علمی و شناخت و نقد عوامل ساختاری اثرگذار بر آن
 25. اقتصاد اطلاعات و جریان شناسی تولید، توزیع و مصرف اطلاعات
 26. شناسایی، بررسی و پیاده‌سازی مؤلفه‌های توسعه پایدار در کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی
 27. بررسی مدل‌های خرید و سازماندهی منابع الکترونیکی در کتابخانه‌ها
 28. بررسی سواد اطلاعاتی اعضای هیات علمی و ماهیت تأثیر شیوه های آموزشی بر آن
 29. چالشهای رویکردهای کنونی در ارزشیابی علم و فناوری در دانشگاه علوم پزشکی(در سطوح محققان)

 دریافت اولویت های پژوهشی گروه  اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی